Framing of Michael

"Billedkunstner Lotte Kjøllers Arbejdsproces 3" med maleriet "Michael" der kommer til indramning.

"Visual artist Lotte Kjøller's Work Process 3" with the painting "Michael" that comes to framing.


Beskrivelse: Her kan man se et diasshow der beskriver indramningen af Michael i Andelsforeningen Verahus beboerlokale hvor Lotte Kjøllers Atelier ligger i Vanløse, København. Her er plads og man kan sætte borde sammen til ét stort bord. Det har Lotte fået lov til at låne. Michael er meget stor. Det er for stort at indramme i atelieret selvom hun har et kæmpe bord til indramning.  Det måler 2,40x1m uden ramme fordelt på 6 lærreder af 1x0,40 m - alle lærreder oprejst stående, og lærrederne bindes så sammen med sølvrammer der hængsles sammen i række på alle 3 værker. Lotte Kjøller må have en ven til hjælp. Billederne Michael, Båret og Stjernehimlen er for store.


Rammerne bruges her som en del af kunstværkerne der binder værket sammen til en helhed og ikke i 3 eller 6 stykker mere. Denne indramning skal gennemtænkes helt fra start og undfangelsen af værket, da der skal være tilrettelagt plads mellem de 6 lærreder til rammerne så det virker naturligt for maleriet. Inde i Atelieret blev Michael gjort færdig med rum mellem lærrederne af denne grund direkte på væggen og nu skal rammerne fylde denne plads ud. Spændende er det om planen holder eller om Lotte må male videre på værkerne efter at rammerne er tilføjet. Inspirationen til denne indramning er den slags triptycon der også bruges i kirker til Altertavler - apropos engle. 


Det er også her malerierne som regel får deres navn. Båret, Stjernehimlen og Michael har navne der pejer mod den oplevelse med engle de er bygget op over. Michael er fx navnet på en ærkeengel, men også Lottes bror. M er for Mogens der har inspireret hende.


Alle disse 3 værker, Alfredo Moreleons lyd samt Lottes video hedder til sammen "I begyndelsen var billedet". Projektet har vokset sig stort og er ikke længere bare 3 malerier.


English:

Description: Here you can see a slide show describing the framing of Michael in the Association of Verahus residents, where Lotte Kjøller's Atelier is located in Vanløse, Copenhagen. Here is space and you can put together for one big table. Lotte has been allowed to borrow. Michael is very big. It's too big to frame in the studio even though she has a huge table for framing. It measures 2.40x1m without frame divided into 6 leather rows of 1x0.40m - all leather upholstery upright standing, and the leather ropes are bonded together with silver frames hinged together in a row on all 3 works. Lotte Kjøller must have a friend for help. The pictures Michael, Båret and Stjernehimlen are too big.


The frames are used here as part of the works of art that bind the work together to a whole and not in 3 or 6 pieces more. This framing has to be fully thought out from the start and the conception of the work as there must be space between the 6 canvases to the frames so that it works naturally for the painting. Inside the studio Michael was finished with space between the canvases for this reason directly on the wall and now the frames must fill this space. Exciting is whether the plan is holding or if Lotte has to paint on the works after the framework has been added. The inspiration for this framing is that kind of triptycon that is also used in churches of Altertavler - Apropos Angels.


It's also here the paintings usually get their names. The bear, the Starry sky and Michael have names that reflect on the experience with angels they are built over. Michael is, for example, the name of an archangel, but also Lotte's brother. M is for Mogens who has inspired her.


All these 3 works, Alfredo Moreleon's sound and Lotte's video are called "Initially, the picture". The project has grown big and is no longer just 3 paintings.

UA-86407433-2