Events

CROQUISEVENT I KUNSTHAL vARTe SOM WEEKENDARRANGEMENT

Diasshow: Der var croquisevent i Kunsthal vARTe´s Atelier under Lotte Kjøllers ophold hvor hun arbejder imens hun passede udstillingen med "det NØGNE menneske" i Kunsthal vARTe i Varde hele April 2018. Croquis er de ikke vant til i Varde men byens kreative kom. De tegnende gav udtryk for at vores udstilling er et frisk pust i deres by og de nød kunsten. Nogle siger at det er længe siden at så god kunst har været i byen. Vi har rørt noget i Varde og eventen fik stedets tegnende til at tale sammen om at arrangere croquistegning i byen bagefter

- de som aldrig havde talt sammen om det før og tegnet i hvert sit hus og alle savnede det.


CROQUISEVENT IN vARTe EXHIBITIONHALL AS A WEEKEND ARRANGEMENT

Slideshow: There was a croquisevent in vARTe Exhibitionhall's Atelier during Lotte Kjoeller's stay where she worked while she attended the exhibition with the "the NAKED human ARt" in vARTe Exhibitionhall in Varde throughout April 2018. Croquis is not used in Varde but the city's creative came by. The signatory expressed that our exhibition is a breath of fresh air in their city and they need the arts. Some say it's been a long time since such good art has been in town. We have touched something in Varde and the event got the point of talking about arranging croquisdrawing in the town afterwards.   - those who had never talked about it before and been drawing in each of their houses and all missed it.

Book events med billedkunstner Lotte Kjøller hos evendo.com

Book events with visual artist Lotte Kjoeller at evendo.com

Nu har I muligheden for at lære at tegne Croquis efter levende model på kun få timer. I kommer igennem alle grundteknikkerne, mens I tegner løs og opdager helt nye og kunstneriske sider af jer selv. En event er en aktivitet der ikke er for dyr for dig til at hyre en rigtig kunstner, og så kommer jeg til din fest eller arrangement og underholder jer.


Jeg tager som billedkunstner ud til arrangementer, polterabends, grupper o.lign med events. Disse events har elever med både med mænd og kvinder, både små og store hold, men det er ofte at samme køn tegner sammen - men det er ikke et krav. Du har stedet og jeg kommer med materialerne og modellen.  Vi lærer om tegneprincipper og evt. farvelære på begynderniveau. Jeg møder den enkelte elev på det niveau de har, og mit mål er at alle får mindst en god tegning med sig hjem. Materialer som tegnebræt, blyant og papir er med i prisen. I tegner og jeg underviser.


Lokale til eventen kan skaffes mod betaling: 


Helt fantastisk lokale på Frederiksgade med udsigt over Marmorkirken i København kan skaffes til events med Lotte Kjøller. Egner sig ikke til gangbesværede. Det koster 800 kr for 1 event. 2500 kr i depositum.


eller Lotte Kjøllers eget Galleri Lk-kunst i København ved hendes atelier. Det koster 500 kr for en event.


Jeg har lavet events for mange, men mine kunder tæller bl.a Køge Skitsesamling, Det Danske Håndboldslandshold http://www.dhf.dk/Landshold/dame-a-landsholdet, den danske modeskaber Henrik Vipskov: http://www.henrikvibskov.com/, Nivågaardsamlingen www.nivaagaard.dk, Arkitektskolen i København www.arkitektskolen.com, Kunsthal vARTe www.varte.dk og Fotograferne Barry Pringle fra Sydafrika http://www.barry-pringle.com/ og Esben Fog http://www.esben-fog.dk/ samt mange private fx polterabends til forskelligtartede opgaver.


Tryk på et link og bliv ført til din event med Lotte Kjøller:

Tap a link and be led to your event with Lotte Kjoeller:


English:

Now you have the opportunity to learn to draw Croquis after a live nude in just a few hours. You will come through all the basic techniques as you draw and discover completely new and artistic aspects of yourself. An event is an activity that is not too expensive for you to hire a real artist, and then I come to your party or event and entertain you.


As a visual artist I take part in events, polterabends, groups and similar events. These events have students with both men and women, both small and large teams, but it is often that the same gender is drawing together - but it is not a requirement. You have the place and I come with the materials and the model. We learn about drawing principles and possibly. I meet the individual student at the level they have and my goal is that everyone gets at least a good drawing with them home. Materials like drawing board, pencil and paper are included in the price. You draw and I teach.


Location to event can be obtained for a fee: Absolutely fantastic venue on Frederiksgade overlooking the Marmor church in Copenhagen can be purchased for events with Lotte Kjoeller. Not suitable for pedestrians. It costs 800 kr for 1 event.


I have made events for many, but my customers include, among others, Køge Skitsesamling, The Danish Handball Country Team http://www.dhf.dk/Landshold/dame-a-landsholdet, Danish fashion designer Henrik Vipskov: http: // www. henrikvibskov.com/, Nivågaard Collection www.nivaagaard.dk, Copenhagen Architectural School www.arkitektskolen.com, Kunsthal vARTe www.varte.dk and Photographer Esben Fog and Barry Pringle from South Africa http://www.barry-pringle.com/ and many private fx polterabends for different tasks.

Event - Croquis med billedkunstner Lotte Kjøller hos Evendo.com

Event - Croquis with visual artist Lotte Kjøller at Evendo.com


Nu har I muligheden for at lære at tegne Croquis på kun få timer. I kommer igennem alle grundteknikkerne, mens I tegner løs og opdager helt nye og kunstneriske sider af jer selv.


Billedkunstner Lotte Kjøller: "Vores krop er vores sinds bolig og er helt naturlig - med og uden tøj. Alle kroppe uanset alder, farve og køn er smukke. Vi mennesker gennemgår en forvandling her i livet. Både vi og vores krop forandres. Vi mennesker må ind imellem kæmpe for at opnå vore ønsker og komme styrkede/ voksne ud bagefter – og videre i livet. I kunsten symboliserer vores nøgne krop sårbarhed og ærlighed. Dette skildres her i motiv, farvens højde, dybde & virkning. Stilen er abstrakt-expressiv med figurative lag som Bonnard og Cobra og farven symbolsk og sprudlende med sølv/guld understrejninger".


Læs mere om arrangementerne på eventburauet Evendo´s hjemmeside under croquisevents med Lotte Kjøller. Jeg tager rundt i hele landet med mine croquis-events hvis du betaler transporten.


1 hold er på max 4-35 personer. Priser kan ses på evendo.dk


3-7 personer 400 kr stk

8-12 personer 200 kr stk

15-20 personer 200 kr stk


sted: I dine lokaler til dit arrangement


Læs mere om arrangementerne på eventburauet Evendo´s hjemmeside under events med Lotte Kjøller. Se www.evendo.com

English:

Now you have the opportunity to learn to draw Croquis in just a few hours. You will come through all the basic techniques as you draw and discover completely new and artistic aspects of yourself.


Visual artist Lotte Kjoeller: - "Our body is our souls home and it is completely natural - with and without clothes. All bodies regardless of age, color and gender are beautiful. We humans undergo a transformation here in life. Both we and our body are changing. We humans must struggle to achieve our wishes and come stronger out afterwards - and beyond in life. In art, our naked body symbolizes vulnerability and honesty. This is depicted here in motif, color height, depth & effect. The style is abstract-expressive with figurative layers like Bonnard and Cobra - and the color symbolic and sparkling with silver / gold stresses".


Read more about the events at the event house Evendo's website at croquisevents with Lotte Kjøller.

I'm travveling around the whole country with my croquis events if you pay the shipment.


1 team is at maximum 4-35 people. Prices can be seen on evendo.dk


3-7 persons 400 kr pcs

8-12 people 200 kr pcs

15-20 people 200 kr pcs


Place: In your premises for your event


Read more about the events at the event hall Evendo's website during events with Lotte Kjøller. See www.evendo.com


Event - Tegn en musiker der spiller

Event - Draw a nude musician who plays


Nu har I muligheden for at lære at tegne Croquis efter nøgen musiker der spiller guitar på kun få timer. Vi lader os inspirere af musikken. I kommer igennem alle grundteknikkerne, mens I tegner løs og opdager helt nye og kunstneriske sider af jer selv.


Jeg tager som billedkunstner ud til arrangementer, polterabends, grupper o.lign med denne event "Tegn en musiker". Disse events har elever både med mænd og kvinder. Disse events har altid model i form af en musiker som det ses her på billedet. Du har stedet og jeg kommer med materialerne og modellen. I tegner og jeg underviser. Vi lærer om tegneprincipper og farvelære på begynderniveau. Jeg møder den enkelte elev på det niveau de har, og mit mål er at alle får mindst en god tegning med sig hjem. Materialer som tegnebræt, blyant og papir er med i prisen. 


Jeg tager rundt i hele landet med mine "Tegn en musiker-events" hvis du betaler transporten for os begge.


1 hold er på max 4-35 personer.


Tid:

1 times undervisning


Pris:

250 kr pr person for min 10 max 25 personer. Udgifterne dækker både lærer og musikerløn.


sted: I dine lokaler til dit arrangement


English:

Now you have the opportunity to learn to draw Croquis after nude musician playing his guitar in just a few hours. We are inspired by the music. You will come through all the basic techniques as you draw and discover completely new and artistic aspects of yourself.


I perform as a performer for events, polterabends, groups and similar to this event "Draw a nude musician". These events have students both with men and women. These events always have a model in the form of a musician, as seen in the picture - but dressed. You have the place and I come with the materials and the model. You draw and I teach. We learn about drawing principles and colour schemes at the beginner level. I meet the individual student at the level they have and my goal is that everyone gets at least one good drawing with them home. Materials like drawing board, pencil and paper are included in the price.


 I travel around the country with my "Draw a nude Musician Events" if you pay the shipping for both of us.


1 team is at maximum 4-35 people.


Time:

1 hour of instruction


Price:

250 kr per person for my min. 10 max. 25 persons. The expenses cover both teacher and musician salary.


Place: In your premises for your event

Event - Tegn en påklædt musiker der spiller for alle med handicap med en rigtig billedkunstner Lotte Kjøller

Event - Draw a dressed musician who plays for everyone with disabilities with a real visual artist Lotte Kjoeller


Denne event henvender sig til mennesker i alle voksenaldre og eventuelle handicaps men man skal kunne forstå en besked og kunne bruge hænderne. Jeg har arbejdet før med sårbare mennesker som uddannet sosuassistent og har arbejdet bl.a med ældre og på et dagcenter for handicappede - så derfor kan jeg klare sådan en opgave. Vi tegner efter en rigtig musiker med tøj på der spiller på sit instrument. Vi lader os inspirere af musikken.  Vi tegner først og lægger så akvarelfarve på vores tegning. Vi gør det ikke for svært. Vi lærer om tegneprincipper og farvelære på begynderniveau. Jeg møder den enkelte elev på det niveau og med de evner og muligheder de har, og mit mål er at alle får mindst en god tegning med sig hjem. Materialer som akvarelpapir, blyant og akvarelfarve er med i prisen. 1500 kr betales før start. Resten ved eventens udførelse. Denne event tager max. 3 timer.


Denne event er for små grupper fx fra 4 til max. 8 personer. Holdet må ikke blive for stort på grund af megen hjælp. Ved flere personer eller mennesker med svære handicaps må et personale træde til som dennes hjælpende hånd.


Pris:

4600 kr for 2 timers specialundervisning med 8 personer. Det dækker lærer og musikerløn.

200 kr pr. ekstra pr. person over 8 personer


Sted:

I dine lokaler/institution


English:

This event is aimed at people of all ages and any handicaps, but you must be able to understand a message and be able to use your hands. I have worked before with vulnerable people and have worked as a social assistant and teached the elderly and in a care center for disabled people, so I can do such a job. We are drawing for a real musician wearing clothes playing his instrument. We are inspired by the music. We first draw and then put a watercolor on our drawing. We do not make it too difficult. We learn about drawing principles and color schemes at the beginner level. I meet the individual student at the level and with the abilities and opportunities they have, and my goal is that everyone gets at least a good drawing with them home. Materials like watercolor paper, pencil and watercolor color are included in the price. 1500 kr to be paid before start. The rest of the event. This event takes max. 3 hours.


This event is for small groups from 4 to max. 8 people. The team must not be too big due much help. For more people or people with severe disabilities, a staff must act as his helping hand.


Price:

4600 kr for 2 hours special education with 8 persons. It covers teacher and musician pay.

200 kr per extra per person more 8 persons


place:

In your premises / institution

Event - Akvarel og tegning for alle med handicap med en rigtig billedkunstner Lotte Kjøller

Event - Watercolor and drawing for anyone with disabilities with a real visual artist Lotte Kjoeller


Denne event henvender sig til mennesker i alle voksenaldre og eventuelle handicaps men man skal kunne forstå en besked og kunne bruge hænderne. Jeg har arbejdet før med sårbare mennesker som uddannet sosuassistent og har arbejdet bl.a med ældre og på et dagcenter for handicappede - så derfor kan jeg klare sådan en opgave. Vi tegner efter naturen dvs. frugter og blomster, eller fotos af naturen, eller en personlig ting hver tager med. Som vi aftaler det sammen. Vi tegner først og lægger så akvarelfarve på vores tegning.

Vi gør det ikke for svært. Vi lærer om tegneprincipper og farvelære på begynderniveau. Jeg møder den enkelte elev på det niveau og med de evner og muligheder de har, og mit mål er at alle får mindst en god tegning med sig hjem. Materialer som akvarelpapir, blyant og akvarelfarve er med i prisen. 1500 kr betales før start. Resten ved eventens udførelse. Denne event tager max. 3 timer.


Denne event er for små grupper fx fra 4 til max. 8 personer. Holdet må ikke blive for stort på grund af megen hjælp. Ved flere personer eller mennesker med svære handicaps må et personale træde til som dennes hjælpende hånd.


Pris:

750 kr pr. person for 3 timers specialundervisning med min. 4 personer

4000 ved 8 personer.

200 kr pr. ekstra pr. person over 8 personer


Sted:

I dine lokaler/institution


English:

This event is aimed at people of all ages and any handicaps, but you must be able to understand a message and be able to use your hands. I have worked before with vulnerable people I have worked as a social assistant and teached the elderly and in a care center for disabled people, so I can do such a job. We draw for nature fx fruits and flowers, or photos of nature, or a personal thing each brings. As we agree it together. We first draw and then put a watercolor on our drawing.

We do not make it too difficult. We learn about drawing principles and color schemes at the beginner level. I meet the individual student at the level and with the abilities and opportunities they have, and my goal is that everyone gets at least a good drawing with them home. Materials like watercolor paper, pencil and watercolor color are included in the price. 1500 kr to be paid before start. The rest atf the event. This event takes max. 3 hours.


This event is for small groups eg from 4 to max. 8 people. The team must not be too big due much help. For more people or people with severe disabilities, a staff must act as his helping hand.


Price:

750 kr pr. person for 3 hours special education with min. 4 people

4000 by 8 people.

200 kr per extra per person more than 8 persons


place:

In your premises / institution


UA-86407433-2